پلن های هاست لینوکس حرفه ایی
planPH-100PH-200PH-500PH-1000PH-2000PH-3000PH-5000PH-10000
فضا۱۰۰MB2۰۰MB5۰۰MB۱GB2GB3GB5GB10GB
پهنای باند25GB35GB50GB70GB90GB120GB150GB200GB
آدرس ایمیلنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
درسترسی FTPنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
تعداد بانک اطلاعاتینامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
Addon Domain55555555
بکاپ روزانه(در مکانی دیگر) روزانه(در مکانی دیگر) روزانه(در مکانی دیگر) روزانه(در مکانی دیگر) روزانه(در مکانی دیگر) روزانه(در مکانی دیگر) روزانه(در مکانی دیگر) روزانه(در مکانی دیگر)
انتقالرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگان
قیمت سالانه42,000 تومان56,400تومان84,۰۰۰ تومان102,۰۰۰ تومان138,۰۰۰ تومان180000تومان300,۰۰۰ تومان54۰,۰۰۰ تومان