پلن های هاست لینوکس حرفه ایی
planPH-100PH-200PH-500PH-1000PH-2000PH-3000PH-5000PH-10000
فضا۱۰۰MB2۰۰MB5۰۰MB۱GB2GB3GB5GB10GB
پهنای باند25GB35GB50GB70GB90GB120GB150GB200GB
آدرس ایمیل نامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
درسترسی FTPنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
تعداد بانک اطلاعاتینامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
Addon Domain55555555
بکاپ روزانه(در مکانی دیگر) روزانه(در مکانی دیگر) روزانه(در مکانی دیگر) روزانه(در مکانی دیگر) روزانه(در مکانی دیگر) روزانه(در مکانی دیگر) روزانه(در مکانی دیگر) روزانه(در مکانی دیگر)
انتقال رایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگان
قیمت سالانه42,000 تومان56,400تومان84,۰۰۰ تومان102,۰۰۰ تومان138,۰۰۰ تومان180000تومان300,۰۰۰ تومان54۰,۰۰۰ تومان